Back

Ethnoboard

Name Level Points No. Of Ethnos
1 Matthews Banda 0 1
2 Rayna Vasileva 0 1
3 Judith Be 0 0
4 Gray Reynolds 0 1
5 Rishi Mehta 0 0
6 Velizara Karaivanova 0 2
7 Aleksandra 0 0
8 Carolina Sena 0 1
9 Ethno World 0 0
10 Andereya Baguma 0 1
11 GUISSET AMADOU TIDJANE 0 0
12 Emsar 0 8
13 Moa Norrsell Fahlander 0 0
14 Oscar Beerten Sapion 0 0
15 Leen Devyver 0 1
16 Peter Ahlbom 0 0
17 Suchet Malhotra 0 0
18 Elisabeth Fraeyman 0 1
19 Erik Rask 0 0
20 Ethno Communications 0 0
21 Prabhat Das 0 2
22 Martina Gerli 0 0
23 YUNUNG PAI 0 0
24 Ellie Johnston 0 1
25 Maya McCourt 0 0
26 boukacem jugurtha 0 0
27 Henrika Trave 0 11
28 Pablo Escobar Robles 0 0
29 M√°rton Havlik 0 2
30 Yana Vlaeva 0 1
31 Matt Clark 0 0
32 Klara Ignut 0 1
33 Zhivko Vasilev 0 1
34 maysa angela 0 0